Segesd Község csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése II.

A kedvezményezett neve: Segesd Község Önkormányzata
Konzorciumi tag: Somogy Megyei Önkormányzat
A fejlesztés tárgya, célja: Segesd Község csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése II.
A szerződött támogatás összege: 200 000 000,- Ft
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2024.10.31.

A projekt tartalmának részletes bemutatása:

A projekt célja elsősorban Segesd általános környezeti állapotának javítása a csapadékvíz rendszer korszerűsítésével, mely közvetetten a TOP Plusz gazdaságfejlesztési céljaihoz és a lakosság, a fiatalok helyben maradásához is hozzájárul. A projekt keretében megvalósítani tervezett belterületi csapadékvíz elvezetési és gazdálkodási rendszernek a fejlesztésével, a település környezetbiztonságának növelése, a települési természetes és épített környezet állapotának megóvása, a települési vízgazdálkodás korszerűsítése a cél. A fenntartható településfejlesztéshez a környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztésén keresztül járul hozzá a projekt, mely közvetlen tevékenysége a település belterületének védelmét szolgáló csapadékvízelvezető-hálózat fejlesztése, a csapadékvíz- és belvízkár veszélyeztetettség csökkentése érdekében Segesden a Vörösmarty, Vasút, Kanizsai és Pálmaház utcák és árkok érintett szakaszain. Segesden a megvalósulás alatt álló csapadékvíz rendszer fejlesztésére irányuló projektek következő ütemeként a domborzati viszonyok miatt a jelentős vízkárral fenyegetett utcák csapadékvizének kezelése, a települési infrastruktúra fejlesztése valósul meg, a kármegelőzést szem előtt tartó módon. Alapvető cél a belterületre hullott csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a település belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól való megóvása. A projekt keretében a település belterületének védelmét szolgáló vízelvezető rendszer rekonstrukciója történik, mely által a település belterületén a heves esőzések által felgyülemlő csapadék, többletvíz rendezett körülmények között kerül elvezetésre, ezáltal megelőzve a vízkárok kialakulását a köz- és magántulajdonokban. A település Vörösmarty, Vasút, Kanizsai és Pálmaház utcák vízelvezető rendszerének rekonstrukciója, újjá építése, valamint az ezek által összegyűjtött csapadékvíz befogadóba való eljuttatása fog megtörténni. A projekt megvalósításával az utcákban a vízkárok kialakulásának esélye csökkenthető (minimalizálható), az ott lakók védelme és közérzete javítható. A projekt során a csapadékvíz elvezetés rekonstrukciója, nyílt árok korrekciója, illetve burkolása, mederrendezése, átereszek tisztítása, átépítése történik meg. A rekonstrukcióban szükséges fő vízimunkák, beavatkozások az alábbiak: – medertisztítás, árokprofilozás, a kiszoruló föld elszállítása, füvesítés – megsüllyedt, sérült, átereszek átépítése, ép átereszek helyreállítása – a kapubejárók helyreállításával, és a hiányzók elkészítése – meglévő, megfelelő állapotú átereszek tisztítása, újak építése – meglévő burkolatlan földárok burkolása. Azon tervezett burkolt árkok esetén, amik nem rendelkeznek gyűjtőárok funkcióval (azaz a kisebb méretű árkok) a vizek helyben tartása érdekében szivárgó cölöpök kerülnek elhelyezésre, és cölöpök helyén az árok feneke áttörésre kerül. A projektben a település integrált vízgazdálkodásának, benne a csapadék-vízgazdálkodási rendszerének kialakítása, fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, a belterület, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése valósul meg.