Tájékoztató az óvodai felvételről a 2024/2025-ös nevelési évre

Az óvodába a 2024/2025-ös nevelési évre a 2021. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező. 

A Segesdi Tündérkert Óvoda és Cseperedők Bölcsőde évkezdésének időpontja 2024. szeptember 1. 

A beiratkozás ideje: 2024. április 23. – 2024. április 25. 13.00 – 17.00 óra között. 

Beiratkozni a 7562 Segesd, Szabadság tér 6. szám alatt, az I. számú óvodában lehet.

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. (Nkt. 8. § (1) bekezdés).

A gyermekek óvodai felvétele, átvétele jelentkezés alapján történik. Erről a nemzeti köznevelési törvény (Nkt.) 49. § (1) bekezdése rendelkezik. A gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31-ig a harmadik életévét betölti, az óvodai nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt (Nkt. 8. § (2) bekezdés). 

 A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az Eütv. 89. §-a szerinti általános járóbeteg-szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárás időtartama ötven nap.

A települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitva tartásának rendjét. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik.

Az óvodai felvételek során a hatályos eljárási szabályokat kell alkalmazni.

Kötelező beiratkozni a 2024. augusztus 31-ig a harmadik életévüket betöltő gyermekeknek.

Jelentkezhet az a gyermek, aki 3. életévét 2024. december 31-ig betölti.

Azok a gyermekek, akik később születtek, a 3. év betöltésekor, év közben is jelentkezhetnek az óvodába, s szabad férőhely esetén tanév közben is felvételt nyerhetnek.

Az óvodai jelentkezéshez az alábbi okmányok szükségesek:

  • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok,
  • a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt, a szülők és az óvodapedagógusok véleményének figyelembe vételével.

Beiratkozás ideje:

2024. április 23. – 2024. április 25.

13,00 – 17,00 óra között.

Helye:

Segesdi Tündérkert Óvoda

7562 Segesd, Szabadság tér 6.

Az óvodai felvételi körzetek a 2024/2025-ös nevelési évre vonatkozóan az alábbiak:

I. számú óvoda Segesd, Szabadság tér 6.: Ady Endre utca, Akác-sor, Arany János utca, Bajcsy-Zsilinszky utca, Bertalanpuszta, Felsőbogátpuszta, Hegyaljai dűlő, Iskola utca, Jókai utca, József Attila utca, Kanizsai utca, Kölcsey utca, Kossuth utca, Lászlómajor, Pálmaház utca, Perczel Mór utca, Rózsadomb utca, Szabadság tér, Széchenyi utca, Tompa Mihály utca.

II. számú óvoda Segesd, Teleki utca 32.: Alsóhegy, Bem utca, Damjanich utca, Dankó utca, Dózsa tér, Erdészház, Munkácsy utca, Petőfi utca, Rákóczi utca, Szabadság utca, Táncsics utca, Teleki utca, Vasút utca, Vörösmarty utca.

Az intézmény éves nyitvatartási ideje: az adott nevelési év szeptember 1-jétől, a következő év augusztus 31. napjáig folyamatosan tart nyitva.