Pályázati felhívás - Óvoda vezetői álláshelyre


Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Segesdi Tündérkert Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Somogy megye, 7562 Segesd, Teleki utca 32. (II. számú óvoda) 7562 Segesd, Szabadság tér 6. (I. számú óvoda)

A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év
Kezdő napja: 2020. augusztus 1.
Megszűnésének időpontja: 2025. július 31.

A beosztáshoz tartozó, vezetői megbízással járó lényeges feladatok:Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a nevelési - oktatási intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben foglaltakra. 

Illetmény és egyéb juttatások:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben és a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

Pályázati feltételek:

  1. Főiskola, óvodapedagógus végzettség, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség (közoktatás-vezető, tanügy-igazgatási szakértő, vezető óvodapedagógus) végzettség, 
  2. Legalább 5 éves óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai tapasztalat, 
  3. Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
  4. Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség. 

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent: vezetői gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
5 év szakmai gyakorlat igazolása, szakmai önéletrajz, szakmai helyzetelemzésre épülő vezetői program, fejlesztési elképzelésekkel, az iskolai végzettséget igazoló okiratok, bizonyítványok másolatai, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat a pályázati anyag kezeléséről az adatvédelmi törvény figyelembevételével, és a személyes adatainak a kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat elbírálását nyílt vagy zárt ülésen kívánja, nyilatkozat vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 20.

A pályázat elbírálásának módja: a fenntartó képviselő-testület a véleményezési határidő lejártát követő ülésén bírálja el a pályázatokat.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 31.

A pályázat elkészítéséhez tájékoztatást ad: Péntek László polgármester, a 06-82/598-002 telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (7562 Segesd, Szabadság tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot, valamint a munkakör megnevezését: „óvodavezető”.