Álláshírdetés


Segesd Község Önkormányzata
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Segesdi Tündérkert Óvoda óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7562 Segesd, Szabadság tér 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltakra.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógus,
 • óvodapedagógus - Legalább 5 év szakmai tapasztalat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • vezetői gyakorlat - Legalább 5 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 5 év szakmai gyakorlat igazolása
 • szakmai önéletrajz
 • szakmai helyzetelemzésre épülő vezetői program, fejlesztési elképzelésekkel
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok, bizonyítványok másolatai
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat a pályázati anyag és a személyes adatok kezeléséről
 • nyilatkozat vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről
 • nyilatkozat, hogy a pályázat elbírálását nyílt vagy zárt ülések kívánja

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Segesd Község Önkormányzata címére történő megküldésével (7562 Segesd, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban a munkakör megnevezését: óvodavezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A fenntartó képviselő testület a véleményezési határidő lejártát követő ülésén bírálja el a pályázatokat.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 6.